Stále stejný příběh / Same Old Story

Stále stejný příběh

PONEC - divadlo pro tanec

28. 7. 2023 - fotografie ze zkoušky

Čím je nejlepší na světě být? Obyčejnou trávou nebo krásnou bylinou, myší nebo ptákem? A co člověkem? Představení pro všechny generace o touze žít a přežít.

Hlavním kreativním přístupem je tu recyklace - stále se opakující koloběh života, nové vyprávění starých příběhů i další život nástrojů a rekvizit, pro které se tvůrci ponořili do svých kouzelných skladů. Z dřívějších představení tam na svou příležitost čeká například sbírka ptačích vábniček, mechanické metronomy i zdánlivě obyčejné předměty, které v sobě ukrývají magické zvuky.

Diváci dostanou příležitost zapojit se do vytváření zvukové krajiny příběhu.

Mirka Eliášová, autorka a choreografka oblíbených dětských představení Svět z papíru, Momo nebo Škatulení, spolupracuje již řadu let s Orchestrem BERG, který se specializuje na současnou hudbu. V novém představení doplní taneční performery Jazmínu Piktorovou a Radima Kláska přímo na jevišti špičkoví hudebníci a improvizátoři Jana Kubánková a Radek Doležal i skladatelka Jana Vöröšová.

Choreografie: Mirka Eliášová
Hudba: Jana Vöröšová
Tanečníci: Jazmína Piktorová, Radim Klásek
Hudebníci: Jana Vöröšová, Jana Kubánková, Radek Doležal
Světelný design a video:
 Pavel Havrda
Kostýmy: Renata Weidlichová
Dramaturgie: Jiří Jakl
Koprodukce: Eli & kol., Orchestr BERG, Tanec Praha z.ú. / PONEC - divadlo pro tanec

Same Old Story

PONEC - dance venue

28. 7. 2023 - photos from rehearsal

What is the best thing in the world to be? Ordinary grass or a beautiful herb, a mouse or a bird? What about a person? A performance for all generations about the will to live and survive.

The main creative approach here is recycling – the ever-repeating cycle of life, the new telling of old stories and the afterlife of tools and props, for which the creators plundered their magical warehouses. For example, a collection from earlier performances of bird decoys, mechanical metronomes and seemingly ordinary objects that hide magical sounds await their opportunity to shine.

The audience will be given the chance to participate in creating the soundscape of the story.

Mirka Eliášová, the author and choreographer of the popular children's shows Paper World, Momo and Boxing Up, has been working with the BERG Orchestra, which specializes in contemporary music, for many years. In the new performance, dance performers Jazmína Piktorová and Radim Klásek will be joined on stage by top musicians and improvisers Jana Kubánková and Radek Doležal as well as composer Jana Vöröšová.

Choreography: Mirka Eliášová
Music: Jana Vöröšová
Dancers: Jazmína Piktorová, Radim Klásek
Musicians: Jana Vöröšová, Jana Kubánková, Radek Doležal
Light design and video:
 Pavel Havrda
Costumes: Renata Weidlichová
Dramaturgy: Jiří Jakl
Co-production: Eli & coll., BERG Orchestra , Tanec Praha z.ú. / PONEC - dance venue

In Portfolios