Chazarský slovník / Dictionary of the Khazars

Chazarský slovník

Husa na provázku / Divadlo Archa

Předloha: Milorad Pavić
Režie: Jan Mikulášek
Dramaturgie: Kateřina Menclerová
Výprava: Marek Cpin
Překlad: Stanislava Sýkorová
Dramaturgická spolupráce a asistence režie: Marek David
Asistent režie: Eliška Houserová
Inspice: Hana Senková
Hrají: Jan Kolařík, Ivana Hloužková, Sylvie Krupanská, Vladimír Hauser, Dominik Teleky, Růžena Dvořáková, Tereza Marečková, Ondřej Kokorský, Zdislava Začalová, Kryštof Bartoš, Pavel Zatloukal, Dušan Hřebíček

muzeum snů a lidské pošetilosti

Patřili k nejvlivnějším mocnostem východní Evropy. Vládli meči, sedmi druhům soli a snům. Elita mezi kočovnickými národy, ostrov rozmanitosti mezi křesťanskými a islámskými velmocemi. Chazaři. Vystoupali až na vrchol, a pak najednou zmizeli. Vyvanuli. Jejich jazyk už zaznívá jen ve zpěvu těch nejvzdělanějších středomořských papoušků. Zůstal pouze slovník. Ale ani jej už léta nikdo neviděl.
Sporé důkazy o existenci a povaze tohoto pozoruhodného národa přinese rekonstrukce slavné putovní muzejní expozice O historii a zániku Chazarské říše. Ta před téměř čtyřiceti lety za nevysvětlitelných okolností shořela při převozu do Polska. Péčí mnohačlenného mezinárodního vědeckého týmu se ji ale podařilo téměř beze zbytku obnovit a znovu se otevírá veřejnosti, aby skrze pohled do minulosti učila o naší budoucnosti. Slavný román-lexikon, sestávající z knihy křesťanské, islámské a hebrejské, jako nezkrotně obrazivý příběh o odvěkém hledání ztracené jednoty ve světě rozbitém na střepy snů a skutečností. Právě někde mezi nimi má podle chazarské princezny Ateh ležet Bůh.

Dictionary of the Khazars

Husa na provázku / Archa Theatre

Author: Milorad Pavić
Director: Jan Mikulášek
Dramaturgy: Kateřina Menclerová
Stage design: Marek Cpin
Translation: Stanislava Sýkorová
Dramaturgical Cooperation and Directing Assistance: Marek David
Assistant Director: Eliška Houserová
Stage Manager: Hana Senková
Cast: Jan Kolařík, Ivana Hloužková, Sylvie Krupanská, Vladimír Hauser, Dominik Teleky, Růžena Dvořáková, Tereza Marečková, Ondřej Kokorský, Zdislava Začalová, Kryštof Bartoš, Pavel Zatloukal, Dušan Hřebíček

museum of dreams and human folly

They belonged to the most influential powers of eastern Europe. They ruled swords, the seven kinds of salt and dreams. An elite among nomadic peoples, an island of diversity between Christian and Islamic superpowers. Khazars. They climbed to the top, and then suddenly they disappeared. They evaporated. Their language already sounds just in the singing of the most educated Mediterranean parrots. Only the dictionary remained. But even that hasn't been seen in years. Scanty evidence of the existence and nature of this remarkable nation had been to be brought by the reconstruction of the famous travelling museum exposition On the History and Demise of the Khazar Empire. Almost forty years ago, under unexplained circumstances, it burned down while being transported to Poland. But thanks to the care of a multi-member international scientific team, it has been restored almost completely and is opening up to the public again to teach about our future through a look into the past.

In Portfolios