Present: Perfect

Present: Perfect

SixHouses, Alfred ve dvoře

Koncept, režie, scéna: Jan Mocek
Hrají: Irina Andreeva, Tinka Avramova
Světlo: Václav Hruška
Zvuk: Matouš Hekela
Produkce: Táňa Švehlová
Foto: Adéla Vosičková

“Neodlévej si sochy bohů” (Exodus 32 17)

Od byzantských vojáků pověřených odstraněním portrétu Krista z Bronzové brány do císařského paláce, přes útoky Sufražetek na umění v britských galeriích po dnešní aktivisty bořící koloniální sochy na západ od nás. Vedle dominantních obrazů, ikon a vyprávění vždy existovaly ty alternativní soupeřící, připravené ve vhodnou chvíli zaujmout uvolněné místo. A vedle fanatických ikonoklastů nekompromisně ničících všechny znaky nepřátelské ideologie paralelně existoval dav neméně vašnívých ikonodulů, kteří bránili stávající symboly do posledního dechu.

Present: perfect je performance, která zkoumá ikonoklastická gesta, kterými se dnes vztahujeme k symbolům vlastní minulosti jako zdroji naší kulturní identity. Originální performerky Irina Andreeva a Tinka Avramova vás provedou naším muzeem, které má ve své sbírce mnoho cenných historických předmětů - ty ale připomínají jen různé verze významných dějinných událostí a už je obtížné rozlišit které z nich jsou důležité, které je dobré si připomínat a na které je lepší zapomenout. Reprezentativní prostory ctihodné paměťové instituce se pomalu mění v bizarní “rage room”, ve kterém se události dávno minulé mění v nejaktuálnější přítomnost a z pozapomenuté historie se stává raketomet na současnost.

Present: Perfect

SixHouses, Alfred ve dvoře

Concept, direction, stage design: Jan Mocek
Performers: Irina Andreeva, Tinka Avramova
Light design: Václav Hruška
Sound: Matouš Hekela
Production: Táňa Švehlová
Photo: Adéla Vosičková

"Do not cast the statues of the gods" (Exodus 32 17)

From the Byzantine soldiers charged with removing the portrait of Christ from the Bronze Gate to the Imperial Palace, to the Suffragette attacks on art in British galleries, to today's activists tearing down colonial statues in the West. Alongside the dominant images, icons and narratives, there have always been alternative competing ones, ready to take up the slack at the appropriate moment. And alongside the fanatical iconoclasts uncompromisingly destroying all signs of a hostile ideology, there was a parallel crowd of equally fanatical iconoclasts who defended the existing symbols to their last breath.

Present: perfect is a performance that explores the iconoclastic gestures by which we relate today to the symbols of our own past as the source of our cultural identity. The original performers Irina Andreeva and Tinka Avramova will guide you through our museum, which has many valuable historical objects in its collection - but these only commemorate different versions of important historical events and it is already difficult to distinguish which ones are important, which ones are good to remember and which ones are better to forget. The representative spaces of the venerable memory institution are slowly turning into a bizarre "rage room", where events long past are transformed into the most current present, and forgotten history becomes a rocket launcher for the present.

In Portfolios