Happy Hour

Happy Hour

SixHouses / Alfred ve dvoře

Stupeň volnosti (degree of freedom – DOF) je výraz, který v robotice označuje pohyblivost rigidních těl. Aby bylo tělo plně pohyblivé musí mít šest stupňů volnosti. Tři připadají na posun, tři na rotaci. Robotická ruka mívá  3- 8 stupňů volnosti, humanoidní robot Kengoro 174. Člověk 244.

Nejnovější performance Jana Mocka se jako obvykle inspiruje aktuálním společenským děním a všeobecnou akcelerací přicházejících změn na které jsme nuceni se adaptovat. Výchozím bodem pro divadelní esej na téma "umělosti" a "inteligence" bylo zkoumání konceptu "stupňů volnosti" nejen v doslovném, tělesném slova smyslu, ale také v přeneseném významu omezení, které člověka mentálně potažmo společensky limitují.

Performance, která se pohybuje na pomezí minimalistické choreografie a vizuálního divadla otevře před diváky podivně dystopický svět. Prostor, který připomíná ten náš, zároveň je ale něčím jiným: nerozlišuje se v něm umělé a skutečné, robotické a lidské, živé a neživé. Vše je součástí nekonečné, neustále se měnící kompozice a struktury, která se pohybuje mezi jednoduchosti a komplexitou, uspořádaností a chaosem.

Na pozadí vyhrocených debat kolem umělé inteligence, antropomorfizace botů a postupujících procesů automatizace lidské práce zveme diváky na šťastnou hodinku divadelní meditace nad možnostmi člověka v éře končící lidské výlučnosti.

Koncept, režie, scénografie: Jan Mocek
Umělecká spolupráce: Tinka Avramova, Irina Andreeva, Pierre Lac
Hrají: Tinka Avramova, Irina Andreeva, Arseniy Mikhaylov
Hudba: Matouš Hekela
Zvuk, světlo: Ondřej Růžička
Konzultace: Sodja Lotker
Produkce: Táňa Švehlová, SixHouses z.s.

Happy Hour

SixHouses / Alfred in the Courtyard

Degree of freedom (DOF) is a term used in robotics to describe the mobility of rigid bodies. To be fully mobile, a body must have six degrees of freedom. Three are for displacement, three for rotation. A robotic arm has 3-8 degrees of freedom, a humanoid robot Kengoro 174. Human 244.

Jan Mocek´s latest performance is, as usual, inspired by current social events and the general acceleration of the coming changes we are forced to adapt to. The starting point for the theatrical essay on the topics of "artificiality"; and "intelligence" was an exploration of the concept of "degrees of freedom" not only in the literal, physical sense, but also in the figurative sense of the limitations that mentally and socially restrict people.

The performance, which moves between minimalist choreography and visual theatre, opens up a strangely dystopian world for the audience. A space that resembles ours, but at the same time is something else: it does not distinguish between the artificial and the real, the robotic and the human, the living and the inanimate. Everything is part of an infinite, ever-changing composition and structure that moves between simplicity and complexity, order and chaos.

Against the backdrop of heated debates around artificial intelligence, the anthropomorphisation of bots and the advancing automation of human labour, we invite the audience to a happy hour of theatrical meditation on the possibilities of the human in an era of ending human exclusivity.

Concept, direction, set design: Jan Mocek
Created with: Tinka Avramova, Irina Andreeva, Pierre Lac
Cast: Tinka Avramova, Irina Andreeva, Arseniy Mikhaylov
Music: Matouš Hekela
Sound, lighting: Ondřej Růžička
Consultations: Sodja Lotker
Production: Táňa Švehlová, SixHouses z.s.

In Portfolios